Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego www.curver.pl  

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów (zwanych dalej „Klientami”) naszego sklepu internetowego www.curver.pl (zwanego dalej „Sklepem”), jest Keter Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212A, NIP: 839-291-93-62, REGON: 220013630, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000229276, kapitał zakładowy 32 497 600,00 zł (zwana dalej „Administratorem”). Adres e-mail Administratora to: slupsk.poland@curver.com.

Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów dostawcom usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności usług prowadzenia Sklepu, logistycznych, informatycznych, marketingowych, księgowych i prawnych. Wszystkie te podmioty zobowiązane są do utrzymywania poziomu ochrony danych osobowych Klientów, który uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane ani udostępniane innym podmiotom niż wskazane powyżej.

Bezpieczeństwo

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe Klientów w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz adekwatny do ryzyka naruszenia praw i wolności naszych Klientów. Administrator posługuje się odpowiednimi procedurami i wdraża odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby jak najlepiej chronić przetwarzane dane przed nielegalnym dostępem, ujawnieniem, uszkodzeniem i zniszczeniem. Dostawcy usług są zobowiązani do traktowania danych naszych Klientów jako poufnych oraz nie są upoważnieni do ich używania w innych celach niż te wskazane w niniejszej Polityce Prywatności. Nie będziemy udostępniać danych osobowych Klientów poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak pozyskujemy dane osobowe, w jakich celach i na jakiej podstawie je przetwarzamy?

Administrator przetwarza tylko danych osobowe otrzymane bezpośrednio od Klienta i tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Sklepu.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących przepisów RODO:

1)     wysyłka newslettera ze Sklepu - pod warunkiem zapisania się na newsletter i uzyskania odpowiedniej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do wycofania zgody);

2)     promocja i reklama produktów oferowanych podmiotów współpracujących z Administratorem - pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody i tylko w zakresie określonym taką zgodą (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do wycofania zgody);

3)     zapewnienie prawidłowej realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów, rozpatrzenia reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umowami sprzedaży);

4)     zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Sklepu, co jest naszym usprawiedliwionym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu);

5)     obsługa Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi w Sklepie produktami, co jest naszym usprawiedliwionym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń);

6)     monitorowanie aktywności Klientów w Sklepie – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do potrzeb Klientów, co jest naszym usprawiedliwionym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, ale nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy;

7)     realizacja uzasadnionych interesów Administratora, w tym promocja i reklama produktów Administratora, dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienie obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa, co należy do naszych usprawiedliwionych celów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu) lub jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych). W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, ale jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Klientom zamówionych produktów. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: reklamacje@curver.pl w celu umożliwienia nam jej niezwłocznego rozpatrzenia.

Jak wspomnieliśmy powyżej, Klienci mogą wyrazić zgodę na przesyłanie im przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, która dotyczyć będzie oferowanych przez Administratora produktów lub usług, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres e-mail: reklamacje@curver.pl).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

Jak się kontaktujemy?

Jeżeli otrzymujemy prośbę o udzielenie informacji, kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Prawa Klientów

Klienci mają następujące prawa:

1)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

3)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy zdaniem Klienta, brak jest podstaw do przetwarzania danych osobowych, dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych, złoży sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znajdzie lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

4)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe Klienta są nieprawidłowe i Administrator potrzebuje czasu na ich sprostowanie, jeśli dane Klienta są przetwarzane bezpodstawnie, ale Klient nie chce, żeby Administrator je usuwał, Administrator nie potrzebuje już danych Klienta, ale są potrzebne do ochrony jego praw lub dochodzenia roszczeń - do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Klienta sprzeciwu, Administrator może weryfikować sprzeciw co do przetwarzania danych,

5)     prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały zebrane w związku z zawartą umową lub udzieloną zgodą i które Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym.

6)     prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania dodatkowych odpowiedzi odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: sklep@curver.pl Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług oferowanych Klientom przez Administratora, w tym m.in. wysyłkę newslettera oraz realizację zamówień. Odnośniki do innych stron internetowych Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron, które nie należą do nas. Staramy się, aby odnośniki odsyłały do stron, które dzielą nasze standardy przyzwoitości, uczciwości, integralności i ochrony danych osobowych. Ostrzegamy jednak, że strony te mogą łączyć się z naszą stroną bez naszej zgody i zezwolenia, a my nie mamy prawnej możliwości zobowiązania ich do przetwarzanie danych zgodnie z naszymi standardami. W tej kwestii zalecamy ostrożność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przedstawionych na polecanych stronach ustaleń z faktyczną polityką prywatności prowadzoną na każdej z tych stron. Podobnie, Administrator nie odpowiada za żadne zobowiązania operatorów polecanych stron. Zmiany i aktualizacje polityki prywatności Zawartość i systemy strony internetowej Sklepu mogą być aktualizowane, poprawiane, zmieniane i uzupełniane. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących informacji, systemów, produktów, polityki, promocji, ujawnień i sprostowań, które zawsze będą zgodne z odpowiednimi przepisami. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu lub zakomunikowane Klientom w wiadomości e-mail. Prosimy o okresowe sprawdzanie zapisów polityki prywatności w celu odnotowania zmian. Na końcu niniejszego dokumentu zamieszczamy datę aktualizacji Polityki Prywatności. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Klientów o planowanych zmianach w sposób wskazany powyżej. Podsumowanie Zarówno w innych przedsięwzięciach biznesowych, jak i na stronie naszego Sklepu komunikujemy się z Klientami z poszanowaniem prywatności każdego z nich i z zaangażowaniem w jej ochronę. Popieramy aktywną samoregulację tego nowego środowiska, aby zagwarantować odpowiedzialnym przedsiębiorcom prawo do użytkowania w kontaktach z klientami wszystkich rodzajów mediów. Pytania Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności bądź jej procedurami lub chciałbyś usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres: slupsk.poland@curver.com. Adres jest chroniony przed spamem. Do otworzenia strony wymagana jest JavaScript. 

Sklep Curver korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel